Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

4123 2740 500
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viastonerr stonerr
monam
7697 1b73
Reposted fromczajnikq czajnikq viarealityisabitch realityisabitch
9878 3313 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viafelicka felicka
monam
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow vialittleprincess littleprincess
monam
7994 1cdf
Reposted fromkarahippie karahippie viahidingtonight hidingtonight
monam
Reposted fromsapnai sapnai viarealityisabitch realityisabitch
monam
Reposted fromtfu tfu viarealityisabitch realityisabitch
monam
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viaaletodelio aletodelio
monam
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
monam
Liczy się w równym stopniu ogień wewnętrzny - duch. Siła i jasność płomienia. Temperatura żaru.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
monam
7697 1b73
Reposted fromczajnikq czajnikq viarealityisabitch realityisabitch
9878 3313 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viafelicka felicka
monam
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow vialittleprincess littleprincess
monam
7994 1cdf
Reposted fromkarahippie karahippie viahidingtonight hidingtonight
monam
Reposted fromsapnai sapnai viarealityisabitch realityisabitch
monam
Reposted fromtfu tfu viarealityisabitch realityisabitch
monam
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viaaletodelio aletodelio
monam
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl