Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

monam
monam
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
monam
Zimnym zachłysnąć się majem...
— Koniec Świata; Oranżada
monam
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viatoniewszystko toniewszystko
monam
monam
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
monam
I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile. 
A już moglibyśmy siedzieć obok siebie.
— Katarzyna Wołyniec
3640 cc7f
monam
1498 387d 500

May 04 2017

3931 4447

I love them so much

Reposted frommatteo90 matteo90 viatoniewszystko toniewszystko
monam
8268 39b9 500
monam
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viatoniewszystko toniewszystko
5263 ceb3 500
5224 b047 500

sashayed:

catversushuman:

Mirror isn’t lying.

#rave and elly tbh ( @harrythighles )

monam
7913 5c1e
monam
Braknie mi słów i powiem Prawdę: jesteśmy stworzeni dla siebie ja dla siebie i ty dla siebie naprawdę razem można się tylko rozstawać
— J. Podsiadło
Reposted fromaletodelio aletodelio
monam
8402 1857
Reposted fromaletodelio aletodelio
monam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl