Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

monam
Może ostatni raz, gdy patrzę mu w oczy.
Chciałabym powiedzieć mu jak bardzo go kocham, ale prosił mnie, bym dzisiaj nie mówiła o tym.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
monam
monam
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadestrukcja destrukcja
monam
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viastonerr stonerr
monam
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viastonerr stonerr
monam
3739 c302 500
Reposted fromjnna jnna viatoniewszystko toniewszystko
2163 2881 500
monam
2580 1c43 500
Reposted fromgoszko goszko viatoniewszystko toniewszystko
monam
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viatoniewszystko toniewszystko
monam
Bólu w związkach z ludźmi doznajemy wtedy, gdy poszukujemy w drugiej osobie ratunku i ukojenia i nie udaje nam się ich wyegzekwować. Prawdziwa miłość nie boli. Cierpienie wynika z jej braku. Domaganie się od Bogu ducha winnych ludzi, aby stali się ratunkiem, remedium na nasze niespełnione życie, jest agresją przebraną za słabość i prowadzi nieuchronnie do konfliktu.
monam
9322 17dc
Reposted fromoiv13 oiv13 viatoniewszystko toniewszystko
monam
monam
monam
Reposted fromFlau Flau viatoniewszystko toniewszystko
monam
monam
0355 5448 500
monam
2800 3aa7 500
Reposted fromgreensky greensky viatoniewszystko toniewszystko
7691 6825 500
Reposted fromtoxicpixie toxicpixie viatoniewszystko toniewszystko
5533 4ede 500

magictransistor:

Henri Rousseau. Indian Fighting a Jaguar. 1910.

monam
9682 d4cb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl